Pages

Wednesday, 10 August 2011

ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയില്‍ വള്ളങ്ങളുടെ രാജശില്‍പ്പികളെ മറക്കരുതേ


hÅwIfn A´mcm{ã {]ikvXnbnte¡v Dbcpt¼mgpw IfnhŧfpsS cmPinev]nIÄ¡v AhKW\.
NpWvS³ hŧfpsS s]cp´¨\mbncp¶ tImbnÂap¡v \mcmbW\mNmcnsb Hcp PtemÕh¯nepw HmÀ¡p¶nÃ. PtemÕh§fpsS JymXn Ggp ISepw IS¡pt¼mgpw Cu s]cp´¨t\mSpw IpSpw_t¯mSpw Im«nb AhKW\bpw \µntISpw C\nbpw ad¡m³ IgnbnÃ. F«v NpWvS³hŧfpw aq¶v ]ÅntbmS§fpw a\¡W¡nef¶v kmt¦XnI XnIthmsS \nÀan¨ tImbnÂap¡v \mcmbW\mNmcn¡v Hcp kvamcIw t]mepw \nÀan¡m³ C\nbpw Ignªn«nÃ. 1950IfnemWv tImbnÂap¡v \mcmbW\mNmcn NpWvS³ hŧfpsS \nÀamW temIt¯¡v IS¶Xv. FSXz, ]¨ Ic¡mÀ¡pthWvSn ]¨ NpWvS³ \nÀan¨psImWvSmbncp¶ XpS¡w.]n¶oSv ]pfn¦p¶v, N¼¡pfw, sNdpX\, PhlÀ Xmb¦cn, Imcn¨mÂ, IÃq¸d¼v F¶o NpWvS³ hŧfpw tImgmt©cn, IogpIc, s\Ãn¡Â F¶o ]ÅntbmS§fpw \nÀan¨p. kwØm\s¯ PtemÕh§fn \nch[nXhW sh¶ns¡mSn ]mdn¨n«pÅhbmWv \mcmbWmNmcnbpsS IchncpXn hncnª Cu hŧÄ. BbpjvImew apgph³ IfnhŧfpsS \nÀamW¯n\v {]bXv\n¨ At±lw 1994 amÀ¨v 27\v acn¡pt¼mÄ kz´ambn H¶pw DWvSmbncp¶nÃ. PtemÕh¯nsâ \mfpIfn BNmcys\ kvacn¨v Nne t_m«v ¢_pIsf¦nepw \evIp¶ Z£nWbmbncp¶p At±l¯n\v BsI In«nbncp¶ klmbw.
NpWvS³hŧfpsS KÀ`]m{Xs¯ kÀ¡mÀ AhKWn¡pIbmsW¶v hŧfpsS Ct¸mgs¯ cmPinÂ]nbpw ap³ inÂ]n tImbnÂaq¡v \mcmbW\mNmcnbpsS aI\pamb Dam atlizc³. hÅapWvS¦nse hÅIfnbpÅp. s\ldpt{Sm^n aÕc¯n\v XpgbpWvSm¡p¶htcbpw ]mNIw sN¿p¶hscbpw hsc {]IoÀ¯n¨n«pw \nch[n NpWvS³ hŧfpsS inÂ]nbmb Xs¶t]mepÅhsc kÀ¡mcpw A[nImcnIfpw AhKWn¡pIbmsW¶v CtZlw ]dªp. s\ldpt{Sm^nbpsS £Wtam Hcp Sn¡äv t]meptam X\n¡v e`n¡mdnsöpw Dam atlizc³ ]dªp.18þmw hbkn AÑt\msSm¸w \nÀamWcwK¯v F¯nb Dam atlizc³ kz´ambn Bdv NpWvS³ hŧfpw cWvSv sh¸v hŧfpw Hcp sX¡t\mSn hÅhpw \nÀan¨p. Be¸mSv, ]mbn¸mSv, {iohn\mbI³, CÃn¡fw, B\mcn, tZhkv F¶o NpWvS³ hŧfpw Pbv tjm«v, A¼e¡Sh³ F¶o sh¸v hŧfpw tZhmkv sX¡t\mSnbpamWv Dam atlizcsâ IchncpXn \nÀan¨ hŧÄ. B\mcn NpWvS\mWv Gähpw IqSpX kabsaSp¯v \nÀan¨ hÅw. 
H¶c hÀjw sImWvSmWv B\mcn ]WnsX¦n tZhkpw CÃn¡fhpw F«v amkw sImWvSv ]qÀ¯nIcn¨ hŧfmWv. ]WnXv shůnend¡n A©v hÀj¯n\pÅn Xs¶ Be¸mSv cWvSpw ]mbn¸mSv aq¶p hÀjhpw s\ldpt{Sm^n t\Snbn«pWvSv. 


sNdpX\, Imcn¨mÂ, N¼¡pfw XpS§n PecmP¡³amcmb \nch[n hÅ§Ä Agn¨p ]WnXXpw Dam atlizc\mWv. N{µaXnbmWv Damatlizcsâ `mcy. an\n, cmtPjv, kptcjv, hn\oXv, F¶ohcmWv a¡Ä. hŧfpsS \nÀamW¯n a¡Ä aq¶v t]cpw A¨t\msSm¸w Xs¶bpWvSv.

94  tImgnaq¡v \mcmbW\mNmcn acn¨t¸mÄ DS³ Xs¶ kvamcIw ]Wnbpsa¶v {]Jym]\§Ä DWvSmsb¦nepw hÀj§Ä ]eXv Ignªn«pw C¶pw kvamcIw DbÀ¶n«nÃ. A½ e£van¡p«nb½¡v s]³j³ \ÂIpsa¶ hmKvZm\w sNbvXn «pw C¶phsc s]³j\pw In«nbn«nÃ.


Wednesday, 3 August 2011

എറണാക്കുളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അമൃത ബോട്ട് ക്ലബ്‌ ചെറുതന ചുണ്ടനില്‍


ഇത്തവണ ഞങ്ങള്‍ നേടും. ചെറുതന ചുണ്ടന്‍റെ  താരങ്ങള്‍ക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം. നിരവധി തവണ നെഹ്റുട്രോഫി തലനാരിഴയ്ക്ക് നഷ്ടമായ ചെറുതനയെ സൗത്ത് പറവൂര്‍ അമൃത ബോട്ടു ക്ലബാണ് അങ്കത്തിനിറക്കുന്നത്. രണ്ടു പ്രാവശ്യം നെഹ്റുട്രോഫി ചാമ്പ്യനും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ റണ്ണര്‍അപ്പുമായ ചെറുതനയെ 20 ലക്ഷം മുടക്കി പുതിയ ക്ലബുകാര്‍ നവീകരിച്ചു. ചെറുതന വള്ളംകളി സമിതി വകയാണ് വള്ളം. 55 1/4 കോല്‍ നീളം. 52 1/4 അംഗുലം വണ്ണം. 96 തുഴക്കാരും അഞ്ച് അമരക്കാരും 11 നിലക്കാരും അടങ്ങുന്ന ടീമിന്റെ പരിശീലനം പൂത്തോട്ട കായലില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ട് നാലു ദിവസമായി. ഇ എസ് ധര്‍മജനാണ് ക്യാപ്ടന്‍ . ചൂരപ്ര കുഞ്ഞുമോനാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. 2003ല്‍ രൂപീകരിച്ച അമൃത ബോട്ട് ക്ലബ് ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളില്‍ മത്സരിച്ചത് ചുരുക്കമാണ്. 2008ല്‍ വലിയ ദിവാന്‍ജിയിലും 09ല്‍ വെള്ളംകുളങ്ങരയിലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയം കൈവിട്ടു. ഭാരിച്ച ചെലവ് ഏറ്റെടുത്താണ് തങ്ങള്‍ ഇത്തവണ മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നതെന്ന് അമൃത ബോട്ട് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അശോകന്‍ പറഞ്ഞു. പരിശീലനത്തിന് ദിവസേന എഴുപതിനായിരത്തിലധികം രൂപയാണ് ചെലവ്. എറണാകുളം പോലുള്ള ജില്ലകളില്‍ ഇതിന് സ്പോണ്‍സറെ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Tuesday, 2 August 2011

പുതിയ യുഗപിറവിക്കായി വില്ലജ് ബോട്ട് ക്ലബ്‌ കുമരകം


നിലവിലെ കിരീടാവകാശിയായ ജവഹര്‍ തായങ്കരിയെ  ഇത്തവണ നെഹ്‌റു ട്രോഫിയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ഇറക്കുന്നത് കുമരകത്ത് ഈ വര്ഷം രൂപം കൊണ്ട പുതയ ക്ലബായ വില്ലജ് ബോട്ട് ക്ലബ്‌ ആണ്. കുമരകം ടൌണ്‍ ബോട്ട് ക്ലബ്‌ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജവഹര്‍ തായങ്കരി തുഴഞ്ഞത്. 


നെഹ്‌റു ട്രോഫിയില്‍ മുത്തമിട്ടു കപ്പ് നാട്ടില്‍ കൊണ്ട് വരാനുള്ള തിവ്രപരിശീലനത്തില്‍ ആണ് തുഴചില്കാര്‍. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ചൂളഭാഗം തോട്ടില്‍ ജൂലൈ 28 നു ടീം പരിശീലന തുഴച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. ദിവസവും ഉച്ചക്ക് രണ്ടിന് പരിശീലനം തുടങ്ങും.  'സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ' താളത്തില്‍ മിനുട്ടില്‍ 62 തുഴ ഇടുന്ന ശൈലിയില്‍ ആണ് ക്ലബിന്‍റെ പരിശീലനം. കുമരകത്തെ മറ്റു രണ്ടു ക്ലുബുകളോടും നാട്ടുകാര്‍ക്കുള്ള  പോത്സാഹന മനോഭാവം പുതിയ ക്ലബ്ബായ തങ്ങളോടു കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ടീം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും, കപ്പുമായി എത്തി പരിഹാരം കാണാമെന്ന പ്രേതിക്ഷയില്‍ ആണ് അവര്‍.


പല ക്ലബ്ബുകളിലുമായി നെഹ്‌റു ട്രോഫിയില്‍ മത്സരിച്ചും പ്രേവര്‍തിച്ചും പരിചയമുള്ള ഒരു പറ്റം വള്ളം കളി പ്രേമികളുടെ കൂട്ടയിമയാണ് ടീം. 85 തുഴക്കാര്‍, 5 അമരക്കാര്‍, 7 നിലയാളുകള്‍ അടങ്ങിയ 97 പേരുടെ കരുത്ത്. അമ്പതിഒന്നേകാല്‍ക്കോല് നീളവും, അമ്പതിഒന്നു അങ്കുലം വീതിയും വീതിയും ആണ് ചുണ്ടന്‍ വള്ളത്തിനു. 


ഒന്നാം ഹീറ്റ്സില്‍ ചെറുതന, ദേവസ്, ആലപ്പാട് എന്നി ചുണ്ടന്‍ വള്ളങ്ങളോടൊപ്പം നാലാം ട്രാക്കിലാണ്  ജവഹര്‍ തായങ്കരി മത്സരിക്കുന്നത്. 1972 ല്‍ ആദ്യമായി നെഹ്‌റു ട്രോഫിയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ എത്തിയ ജവഹര്‍ 77 ,78  84 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ട്രോഫി നേടി. 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു 2010 ലെ ട്രോഫിയും സ്വന്തമാക്കി. 12 പ്രാവശ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 
ക്ലബ്ബു പ്രസിഡന്റ്‌. പി. എ. എബ്രഹാം. സെക്രട്ടറി. കെ. കെ. പ്രസന്നന്‍. എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആണ് പരിശീലനം. കാപ്ട്യന്‍.------@ രാജന്‍ കെ എബ്രഹാം., ലീഡിംഗ് കാപ്ട്യന്‍ @മോനപ്പന്‍ ചാമാചെരില്‍, ഒന്നാം തുഴ@ രാജന്‍, ഒന്നാം അമരം @ ശിവന്‍ കാളത്തറ.  

Monday, 1 August 2011

പട്ടാള ചിട്ടയില്‍ യു ബി സി "മുട്ടേല്‍ കൈനകരിയില്‍"


 Imhne½sb kvXpXn¨v ...]ca]nXmhn\v lmteepb ]mSn... a®psXm«v `mcXm¼sb hW§n.. Ic\mY\mb ]\bv¡e¨s\ ap¶pcp hnfn¨psNmÃn \qdpIW¡n\v IWvT§fn \n¶pw CSnapg¡wt]mepbÀ¶ BÀ¸phnfnIfpsS AI¼SntbmsS apt«Â ssI\Icn NpWvS³ C¶se D¨bv¡v 12.10\v \ocWnªp. 


ssI\Icnbnse hÅ]pcbn Xdapdp¡pÄs¸sSbpÅ Ahkm\an\p¡p]WnIfpw Ignªv aÕc¯ns\mcp¡nb PecmPmhns\ \qdpIW¡n\v Xpg¨nÂImcpw PtemÕht{]anIfpw kwLmSIcpw Htca\kpw icochpambn ]¼bmänte¡v B\bn¨t¸mÄ kz´w Icbnse hůn aÕcn¡pIsb¶ bp_nknbpsS NncImem`nemjw ]qhWnbpIbmbncp¶p. cWvSpXhW lm{SnIv DĸsS 18 XhW PecmP¸«w t\Snbn«pw ssI\Icn¡mÀ¡v kz´sa¶p]dbms\mcp hÅapWvSmbncp¶nÃ. ]gb ]«mdNpWvS³ hnebv¡phm§n apt«Â ssI\Icn NpWvSs\¶v ]p\x\maIcWw sNbvXv ssI\Icn¡mcpsS NncImem`nemjw km£mXvIcn¨Xv ssI\Icn apt«Â tkma{]kmZv F¶ hyhkmb{]apJ\mWv. tkma{]kmZnsâ aI\pw cmPy´c{]ikvXnbpÅ {Iu¬ Uhet¸gvknsâ knCHbpamb AarX{]kmZmWv bp_nknbpsS apt«Â ssI\Icn NpWvSs\ C¡pdn \bn¡p¶Xv. Aacw sXt¡m«m¡n Hcp kphÀW\mKwt]mse apt«Â ssI\IcnNpWvS³ ]¼bmänsâ hncnamdntebv¡nd§nbt¸mÄ CcpIcIfnepw\n¶ PtemÕht{]anIÄ CcpssIIfpapbÀ¯n BÀ¸phnfn¨p. sNdphůn NpWvS\pkao]sa¯nb Iym]vä³ AarX{]kmZv BZyw hůn hewImÂsh¨pIbdn hmintbdpw Bänse¯pt¼mÄ... tZmjsam¶phcp¯tÃsb¶v ssZht¯mSp{]mÀYn¨v H¶mwXpg¡mc\pw H¶mw Aac¡mc\pw AarX{]kmZns\ A\pKan¨p. ]n¶oSv hÅw IcbvI¡Sp¸n¨t¸mÄ Ictk\bnse a{Zmkv F©n\obdnwKv {Kq¸nse 65 ssk\nIcS¡apÅ 87 Xpg¡mcpw A©p Aac¡mcpw cWvSp CSnXmf¡mcpapĸsS 11 \ne¡mcpw Nn«tbmsS kzØm\§fn AWn\nc¶p. 


bp_nkn sk{I«dn sI.F. {]tamZv apJykwLmSIcn Hcmfmb h¡¨³, BÀan {Kq¸nsâ Xeh\mb amthen¡c kztZin BÀ.sI. ]nff F¶nhÀ Xpg¨n¡mÀ¡v Bhiyamb \nÀtZi§Ä \evIn. XpSÀ¶v eoUnwKv Iym]väsâ temwKv hnkn apg§n. At¸mÄ Xpg¨n¡mÀ Htc a\kmbn.. Htc icocambn... Imcncp¼nsâ Icp¯v ssIIfn Bhmln¨v Htc Xmf¯n Xpgsbdnªv hnPbIpXn¸n\pÅ ]cnioe\¯n\v... bp_nknbpsS PqWnbÀ Sow Xpgbp¶ Bim ]pfn¡n¡fw hnPbIpXn¸n\pÅ ]cnioe\¯n\v apt«Â NpWvS\v Iq«mbn. 


BZyXpg¨n Ic\mY\mb ]\bv¡e¨sâ khn[¯nte¡v ]ns¶ hnhn[ Bcm[m\meb§fnte¡v... Bcm[\meb§fnse¯n A\p{Klw tXSnbXn\ptijw Xpg¨nÂImÀ kÀhssZh§fnepw a\kÀ¸n¨v ]cnioe\w XpS§n. tIhew Hcp hnPbw am{XaÃ, C¡pdn bp_nknbpsS e£yw, s\lvdpt{Sm^nbnse F¡mes¯bpw anI¨ kabw Ipdn¡Wsa¶ hÅapSa tUm. tkma{]kmZnsâ B{Klw k^eoIcn¡pIbmWv C¡pdn ssI\IcnbpsS e£ywകുട്ടനാടിന്‍റെ പേടി സ്വപ്നം "കുമരകം ടൌണ്‍ ബോട്ട് ക്ലബ്‌" വരുന്നു ശ്രീ ഗണേശില്‍.തുഴഞ്ഞ ആദ്യ വര്‍ഷം തന്നെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു നെഹ്‌റു ട്രോഫി കുമരകത്ത് എത്തിച്ചു...പായിപ്പാട് വള്ളത്തില്‍ ഹാട്രിക്ക് ഉള്‍പെടെ തുടര്‍ച്ചയായ നാലു വിജയം...കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏറെ കൊട്ടിയഘോഷിച്ചു വന്ന കൊല്ലം ജെസസ്സു ബോട്ട് ക്ലിബിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് കപ്പ് നേടി കുമരകത്തിന്റെ അഭിമാനമായി.. വിജയം നിലനിര്‍ത്താന്‍ പുതിക്കി പണിത ശ്രീ ഗണേശില്‍ 

]Xn\©pZnhkw \ofp¶ ]cnioe\¯pg¨n aqte¸Sw tXm«nepw കോട്ടതോട്ടിലുമായി  \S¡p¶Xv. {ioKtWjv NpWvS³ A©pXhW s\lvdpt{Sm^n ss^\en F¯nbn«psWvS¦nepw t{Sm^nbn ap¯anSm³ CXphsc Ignªn«nÃ. ]gb ]mbn¸mSv NpWvS³ ]p¶aS¡mben t\«§sfm¶pw ssIhcn¡m¯ kmlNcy¯n hn¡pIbpw Be¸pg kztZin tIih¡pdp¸v hm§n {ioKtWj³ F¶p t]cpamäpIbpw sNbvXp. പക്ഷെ തുഴയുന്നത് കുമരകം ടൌണ്‍ ആകുമ്പോള്‍ ചരിത്രങ്ങള്‍ വഴിമാറും. ഏത് ജയികാത്ത  വള്ളത്തെയും കപ്പു നേടികൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് അവര്‍ക്കുള്ളത്.


79 Xpg¨n¡mcpw A©v Aac¡mcpw Ggv \ne¡mcpamWv NpWvS\n A¦¯n\nd§pI.tSman¨³ apfIp¸mSamWv C¯hW {ioKtWjnsâ Iym]vä³. Ico{X s]m¶¸\mWv {ioKtWjns\ \nb{´n¡pI. 


കുമരകം ടൌണ്‍ ബോട്ട് ക്ലുബിന്‍റെ പരിശീലനതുഴച്ചില്‍ മുന്‍ ക്യാപ്ടന്‍ ജോസഫ് ഫിലിപ്പ് മനയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമ്പത്ത് കണിയാംപറമ്പില്‍ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. യോഗത്തില്‍ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ എന്‍ ശശിധരന്‍ അധ്യക്ഷനായി. കുമരകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ധന്യാ സാബു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എസ് സുഗേഷ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം കെ ടി സൈമണ്‍ , പി എസ് രഘു, രാജു വടക്കത്ത്, ഒ വി ശങ്കര്‍ എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. കെ എന്‍ പ്രസാദ് സ്വാഗതവും കെ കെ രജീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അമരംതുഴ അരവിന്ദാക്ഷന്‍ കോയിക്കച്ചിറ പൊന്നപ്പന്‍ കരീത്തറയ്ക്കുംഒന്നാംതുഴ രാജന്‍ ഇത്തിത്തറ ജയ്മോന്‍ ഇത്തിത്തറക്കും കൈമാറി.